Giới thiệu về dự án Biomass

Thúc đẩy năng lượng sinh khối cho các cộng đồng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực ASEAN

HFKJHÁKFẠKLH


Dự án "Thúc đẩy năng lượng sinh khối cho các cộng đồng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực ASEAN" được Quỹ Hội nhập ASEAN - Nhật Bản (JAIF) tài trợ với mục tiêu thúc đẩy phát triển năng lượng sinh khối nông nghiệp bền vững và tăng cường các chính sách quốc gia để phát triển năng lượng sinh học bền vững.