• Xây dựng mô hình quản lý chất thải chăn nuôi, sử dụng năng lượng sinh học tái tạo từ hệ thống khí sinh học trong sản xuất và chế biến chè tại Anh Sơn – Nghệ An (2019-12-11)
 • Mô hình sử dụng lõi ngô làm chất đốt phục vụ sấy nông sản và sinh hoạt cho các hộ nông dân tại tỉnh Hà giang (2019-12-11)
 • Mô hình sử dụng lõi ngô để sấy nông sản và phân bón góp phần giảm nghèo cho các hộ nông dân tại Sơn La (2019-12-11)
 • CHIẾN LƯỢC NĂNG LƯỢNG SINH HỌC BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020-2030 CHO CỘNG ĐỒNG CÁC NƯỚC ASEAN (2019-12-16)
 • Mô hình sử dụng năng lượng sinh học sản xuất điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt tại các trang trại chăn nuôi bò sữa (2021-03-30)
 • ASEAN STRATEGY ON SUSTAINABLE BIOMASS ENERGY FOR AGRICULTURE COMMU (2021-03-30)
 • Hội thảo Năng lượng sinh khối ngày 30 tháng 3 năm 2021 tại Hà Nội (2021-03-30)
 • Họp BQL tổng kết dự án (2021-06-22)
 • Tuyển tập thiết kế thiết bị khí sinh học các kiểu KT 1 (2021-06-22)
 • Tuyển tập thiết kế thiết bị khí sinh học các kiểu KT 2 (2021-06-22)
 • Tuyển tập thiết kế thiết bị khí sinh học các kiểu KT 4 (2021-06-22)
 • Tuyển tập thiết kế thiết bị khí sinh học các kiểu KT 3 (2021-06-22)
 • Tuyển tập thiết kế thiết bị khí sinh học các kiểu KT 5 (2021-06-22)
 • Tuyển tập thiết kế thiết bị khí sinh học các kiểu KT 6 (2021-06-23)