Chiến lược khu vực về thúc đẩy năng lượng sinh khối cho các cộng đồng nông nghiệp và phát triển nông thôn ở khu vực ASEAN giai đoạn 2020-2030

Chiến lược khu vực về thúc đẩy năng lượng sinh khối cho các cộng đồng nông nghiệp và phát triển nông thôn ở khu vực ASEAN giai đoạn 2020-2030 (01/06/2021)

Xây dựng chiến lược khu vực ASEAN về thúc đẩy năng lượng sinh khối cho các cộng đồng nông nghiệp và phát triển nông thôn ở khu vực ASEAN giai đoạn 2020-2030

Download