Cuộc họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo Dự án tại Việt Nam