Đi thực địa mô hình thí điểm tại tỉnh Sơn La trong khuôn khổ Hội thảo vùng về thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và bao trùm trong khuôn khổ Dự án khu vực “Thúc đẩy năng lượng sinh khối cho các cộng đồng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực A

Đi thực địa mô hình thí điểm tại tỉnh Sơn La trong khuôn khổ Hội thảo vùng về thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và bao trùm trong khuôn khổ Dự án khu vực “Thúc đẩy năng lượng sinh khối cho các cộng đồng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực A (03/31/2021)


Download