Đi thực địa tại ngoại thành Hà Nội trong khuôn khổ Cuộc họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo Dự án tại Việt Nam

Đi thực địa tại ngoại thành Hà Nội trong khuôn khổ Cuộc họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo Dự án tại Việt Nam (05/15/2019)


Download