Mô hình Phát huy lợi ích tiềm năng của khí sinh học và nhiên liệu sinh học như một nguồn năng lượng tái tạo cho nông dân sản xuất nhỏ ở tỉnh Xiengkhouang, CHDCND Lào

Mô hình Phát huy lợi ích tiềm năng của khí sinh học và nhiên liệu sinh học như một nguồn năng lượng tái tạo cho nông dân sản xuất nhỏ ở tỉnh Xiengkhouang, CHDCND Lào (01/01/2021)

Tên mô hình: Mô hình Phát huy lợi ích tiềm năng của khí sinh học và nhiên liệu sinh học như một nguồn năng lượng tái tạo cho nông dân sản xuất nhỏ ở tỉnh Xiengkhouang, CHDCND Lào. Dự án Thúc đẩy năng lượng sinh khối cho các cộng đồng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực ASEAN (Quỹ hội nhập ASEAN - Nhật Bản (JAIF).

Tên mô hình: Mô hình Phát huy lợi ích tiềm năng của khí sinh học và nhiên liệu sinh học như một nguồn năng lượng tái tạo cho nông dân sản xuất nhỏ ở tỉnh Xiengkhouang, CHDCND Lào. Dự án Thúc đẩy năng lượng sinh khối cho các cộng đồng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực ASEAN (Quỹ hội nhập ASEAN - Nhật Bản (JAIF).

Địa điểm mô hình: tỉnh Xiengkhouang, CHDCND Lào

Mục tiêu của mô hình:

- Xử lý chất thải gia súc và lợn cho kỹ thuật khí sinh học như một nguồn năng lượng tái tạo cho điện gia dụng.

- Trình diễn một mô hình sử dụng hạt ngô làm sản xuất nhiên liệu sinh học để nấu ăn trong gia đình trong các trang trại nhỏ.

- Đánh giá mô hình năng lượng tái tạo của khí sinh học và nhiên liệu sinh học từ phân động vật và hạt ngô cảnh sát về tác động kinh tế, xã hội và môi trường.

Download