Mô hình sử dụng năng lượng sinh học sản xuất điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt tại các trang trại chăn nuôi bò sữa tại Sơn La

Mô hình sử dụng năng lượng sinh học sản xuất điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt tại các trang trại chăn nuôi bò sữa tại Sơn La (02/02/2020)

Tên mô hình: Xây dựng mô hình sử dụng năng lượng sinh học sản xuất điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt tại các trang trại chăn nuôi bò sữa tại Mộc Châu, Sơn La. Dự án Thúc đẩy năng lượng sinh khối cho các cộng đồng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực ASEAN (Quỹ hội nhập ASEAN - Nhật Bản (JAIF). .

Tên mô hình: Xây dựng mô hình sử dụng năng lượng sinh học sản xuất điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt tại các trang trại chăn nuôi bò sữa tại Mộc Châu, Sơn La. Dự án Thúc đẩy năng lượng sinh khối cho các cộng đồng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực ASEAN (Quỹ hội nhập ASEAN - Nhật Bản (JAIF).
Địa điểm mô hình: huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Mục tiêu của mô hình:
- Sử dụng có hiệu quả nguồn khí sinh học từ các công trình KSH trong quá trình xử lý chất thải trong chăn nuôi bò sữa.
- Đáp ứng được một phần nhu cầu về năng lượng điện sử dụng tại các trang trị chăn nuôi bò sữa.

Download