• Hội thảo khuyến nghị chính sách nhân rộng sản xuất than sinh học từ sinh khối phụ phẩm cây trồng (lúa, cà phê) và sử dụng trong sản xuất nông nghiệp (11/12/2019)
 • Mô hình sử dụng lõi ngô làm chất đốt phục vụ sấy nông sản và sinh hoạt cho các hộ nông dân tại tỉnh Hà giang (11/12/2019)
 • Mô hình sử dụng lõi ngô để sấy nông sản và phân bón góp phần giảm nghèo cho các hộ nông dân tại Sơn La (11/12/2019)
 • Chiến lược khu vực về thúc đẩy năng lượng sinh khối cho các cộng đồng nông nghiệp và phát triển nông thôn ở khu vực ASEAN giai đoạn 2020-2030 (16/12/2019)
 • Mô hình sử dụng năng lượng sinh học sản xuất điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt tại các trang trại chăn nuôi bò sữa tại Sơn La (30/03/2021)
 • Cuộc họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo Dự án tại Việt Nam (08/11/2021)
 • Họp Ban chỉ đạo tổng kết dự án (22/06/2021)
 • Tuyển tập thiết kế thiết bị khí sinh học các kiểu KT 1 (22/06/2021)
 • Tuyển tập thiết kế thiết bị khí sinh học các kiểu KT 2 (22/06/2021)
 • Tuyển tập thiết kế thiết bị khí sinh học các kiểu KT 4 (22/06/2021)
 • Tuyển tập thiết kế thiết bị khí sinh học các kiểu KT 3 (22/06/2021)
 • Tuyển tập thiết kế thiết bị khí sinh học các kiểu KT 5 (22/06/2021)
 • Tuyển tập thiết kế thiết bị khí sinh học các kiểu KT 6 (23/06/2021)
 • Họp Kỹ thuật dự án tại Bangkok, Thái Lan (08/11/2021)
 • (M&E) Mô hình quản lý chất thải chăn nuôi, sử dụng năng lượng sinh học tái tạo từ hệ thống khí sinh học trong sản xuất và chế biến chè tại Anh Sơn – Nghệ An (08/11/2021)
 • (M&E) Mô hình sử dụng lõi ngô làm chất đốt phục vụ sấy nông sản và sinh hoạt cho các hộ nông dân tại tỉnh Hà giang (08/11/2021)
 • (M&E) Mô hình sử dụng lõi ngô để sấy nông sản và phân bón góp phần giảm nghèo cho các hộ nông dân tại Sơn La (08/11/2021)
 • (M&E) Mô hình sử dụng năng lượng sinh học sản xuất điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt tại các trang trại chăn nuôi bò sữa tại Mộc Châu, Sơn La (08/11/2021)
 • Họp Online cập nhật tiến độ mô hình dự án tạo Lào, Malay (08/11/2021)
 • Mô hình Phát huy lợi ích tiềm năng của khí sinh học và nhiên liệu sinh học như một nguồn năng lượng tái tạo cho nông dân sản xuất nhỏ ở tỉnh Xiengkhouang, CHDCND Lào (09/11/2021)
 • Mô hình thúc đẩy sử dụng khí sinh học từ chất thải nông nghiệp hỗn hợp như một nguồn năng lượng bền vững thay thế ở vùng cao để quản lý trang trại ở Malaysia (09/11/2021)
 • Đi thực địa tại ngoại thành Hà Nội trong khuôn khổ Cuộc họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo Dự án tại Việt Nam (09/11/2021)
 • Đi thực địa mô hình thí điểm tại tỉnh Sơn La trong khuôn khổ Hội thảo vùng về thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và bao trùm trong khuôn khổ Dự án khu vực “Thúc đẩy năng lượng sinh khối cho các cộng đồng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực A (09/11/2021)
 • Project Reports: 4 Pilot models in Viet Nam (18/11/2021)